Om oss‎ > ‎

NFAs referansegruppe for EPJ og elektronisk samhandling


Allmennleger med spesiell kompetanse og eller interesse for  temaet.  Brukere av Winmed, Infodoc og System X er representert.  

Vi har allmennleger som samarbeider med de 4 store helseforetakene. Interesserte leger utenfor allmennmedisin deltar også, og vi har deltakere på diskusjonsforumet vårt fra Legeforeningens sekretariat, sykehusleger, private spesialister, Direktoratet for ehelse, Helsedirektoratet, Nasjonalt senter for e-helseforskning, Statens legemiddelverk, SKIL, Norsk helsenett, NTNU. Vi har også deltakere fra Sykehuspartner.

Ta kontakt med vår leder Susanne Prøsch dersom du ønsker å være med i referansegruppen.

Ta kontakt med noen i nærheten av deg dersom du ønsker mer informasjon om hva vi gjør.

Viser 52 artikler
MedlemmerArbeidsstedPågående prosjekter eller vervEPJe-post-adresse
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
Sorter 
 
MedlemmerArbeidsstedPågående prosjekter eller vervEPJe-post-adresse
Øyvind Kjelsvik  Fastlege, Ringerike medisinske senter. Hvalsmoen transittmottak. Tidligere: pasientreiser. Infodoc Plenario, System X. oyvind.kjelsvik@gmail.com 
Øivind Dyrhaug Sykehjemslege  Gerica. Kjennskap til DIPS, InfoMedix, Doculive og rtg.systemer.   
Vigdis Heimly  Helsedirektoratet, KITH, Avdeling Standardisering    vigdis.heimly@kith.no 
Tor Wold Fastlege, Øyrane legekontor, Arna bydel, Bergen.  Tidligere styremedlem i Infobruk.  Tidligere pilotert litt for Infodoc. Plenario woldtor@gmail.com  
Torgeir Hoff Skavøy Bønes Legesenter, Bergen, Hordaland Styremedlem NFA. Fra 2009 til d.d. har jeg satt i ulike arbeidsgrupper/ref.grupper som gjelder IKT i helsevesenet. Noen er avsluttet, mens noen går fortsatt. Infodoc Plenario, er pilotkontor tskavoy@gmail.com 
Torgeir Fjermestad  Fastlege  Hove medical torgeirf@online.no 
Tor Carlsen Legeforeningen, Oslo. Leder, Sekretariatet NFA Jobber med samstemmingsprosjektet, forsikringsprosjektet  tor.carlsen@legeforeningen.no 
Tom Christensen  NPR i Helsedirektoratet, Trondheim, Sør-Trøndelag.  Klinisk relevant tilbakemelding fra NPR. Bidrar i utredning av KHOR:Register for kommunal helse og omsorgstjeneste, allmennleger inkludert. Under utredning. Ledet ELIN Prosjektet, vært medisinsk fagansvarlig eResept, bidratt i en rekke prosjekter, doktorgrad på bruk av EPJ. Tidligere Vision. Tester flere systemer  christensentom55@gmail.com 
Thorill Antonsen Dir ehelse    
Terje Sagen  Fastlege  CGM terje.sagen@kith.no 
Sverre Fossen Norsk helsenett, master i helseinformatikk fra NTNU/det medisinske fakultet Meldingsutbredelse, OSEAN, PLO-meldinger   
Sveinung Gangstø  Fastlege eResept, digital dialog. InfoBRUK leder. Infodoc Plenario, pilot. sgangsto@online.no 
Susanne Prøsch Fastlege Annen etasje legesenter DA, Sandefjord, Vestfold Infobruk styremedlem, leder av refEPJ, deltatt litt i digital dialog på helsenorge.no  Infodoc Plenario, ikke pilot susannepresch@hotmail.com 
Ståle Tunang-Nybakk Norsk Helsenett SF For tiden prosjektleder i Norsk Helsenett. Meldingsutbredelsesprogrammet i Norsk Helsenett Norsk Helsenett har hovedkontor i Trondheim, og avdelingskontor i Oslo og Tromsø. Jeg sitter i Oslo.  stale.tunang-nybakk@nhn.no  
Sonja Brugman Akershus universitetssykehus HF, Akershus fylke, Fagansvarlig Digital samhandling på Ahus Leder på et overordnet nivå alt arbeided knyttet til elektronisk samhandling på Ahus. Meldingsløftet på Ahus, pilotprosjektet "ELIN-k fase 2" representerer Helse Sør-Øst i arbeidsgruppe for revidering av PLO, leder prosjekt for pilot av dialogmelding i lege-lege-dialog (NB: Helse Vest er tiltaktseier nasjonalt, men Helse Sør-Øst har egen parallell aktivitet på dette)deltar i arbeid i HSØ med pilotering av epikrise og henvisning mellom helseforetak leder prosjekt for meldingsutveksling mellom fysio/ergo på Ahus og i kommunene/bydelen deltar i arbeid på Ahus for å pilotere eResept på sykehus.. Tidligere: prosjektleder for piloteringen av PLO-meldingene med Skedsmo og Oslo kommune prosjektleder for implementering av PLO på alle sengeposter på Ahus og mot hele opptaksområdet. Arbeidet ferdigstillt høsten 2013.  DIPS sonja.brugman@ahus.no 
Rolf Reitan  Noklus diabetes Infodoc Plenario rolf.reitan@isf.uib.no 
Regin Hjertholm  Fastlege Eidsvåg legekontor.  Infobruk 1999-2005 (leder 1999-2005) , Produktrådsmedlem Infodoc-Infobruk 1999-2014 , Pilot Infodoc EPJ 1998-2014  Leder legeforeningens  IT-utvalg 2002-2004   NFAs Referansegruppe for EPJ og elektronisk samhandling,  2010-2014 - medisin samstemmingsverktøy, EPJ-løftet, delprosjekt 1b..... TrinnVis kvalitet – ide og prosjektledelse ELIN (det første) , ELIN-k/PKO-meldinger , ELIN-sykmelding , ELIN-a   Helsenett i ulike faser (Helsenett Vest og senere nasjonalt) planlegging og pilotering NHN-hjemmekontor, NHN-bankterminal , NHN-OCR fra BBS (pilot), NHN-Adresseregisteret (OSEAN) Hdir: Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren , ”Felles brukerstøtte”, Elektronisk helsekort for gravide, Norsk laboratoriestandard hdir: Digital Dialog mellom innbygger og fastlege på helsenorge.no  ”Meldingsløftet” Vest og Meldingsløftet i kommunen , styringsgruppe MiK Bergen Iinteraktiv Henvisning og rekvirering - IHR Helse vest (DIPS) og IHR- HSØ (Evry) Pionerarbeid med tidlige elektroniske Edifact X400 epikriser (Haukeland sykehus, Volvat, Infodoc, KITH) eMeistring Infodoc Plenario. Pilot. regin.hjertholm@isf.uib.no 
Per Martin Sommernes Møllebyen legesenter, Gudesgt. 1, 1530 Moss. Fastlege, 10% skolelege, veileder i allmennmedisin Ingen spesielle System X msommernes@gmail.com 
Ole Johan Bakke Kommuneoverlege i Holmestrand og fastlege Dnlfs representant i KNUIT i KS CGM  
Ole Andreas Bjordal  Ganddal legesenter, 4322 Sandnes, Rogaland Engasjert av Helsedirektoratet i e-resept. Jobber for tiden med LIB i RF og mange andre saker angående e-resept.  Winmed2+Forskrivningsmodulen. oab@lyse.net 
Olav Thorsen Fastlege, Klubbgaten legesenter, 4013 Stavanger, Rogaland, PKO leder, SUS. fastlege, kommuneoverlege 30 %, PKO leder 20 %, forsker 50 %. Forskning på henvisninger, utforming av epikrisemal  WinMed2, snart Infodoc Vision othorsen@lyse.net 
Odd Lauvskard Fastlege, Flaktveit legesenter Åsane Bergen Hordaland Vestlandet Norge. Vararepr Infobruk Revisjon PLO meldinger versjon 2.0 Infodoc Plenario odd@lauvskard.no 
Normund Svoen  Legegruppa SMS, Florø og Helse Førde , Sogn og Fjordane  PKO Helse Førde; redaktør av vår heimeside og bl.a. PKO repr i Meldingsløftet. WinMed 2; i prosess for skifte av EPJ. Oppfølging gjennom min rolle som repr. for meldingsløftet for  PKO , bla. ansvarleg for kurs nyleg når det gjeld EPJ og elektroniske meldingar for fastlegar i Sogn og Fjordane  svoens@gmail.com 
Morten Finckenhagen Fastlege Pasientsikkerhetskampanjen, legemiddellister  CGM mfincken@online.no 
Linn Brandt Diakonhjemmet sykehus, Oslo. og Gjøvik sykehus. Ass.lege indremedisin og Forsker (retningslinjer og beslutningsstøtte) Forskning på Beslutningsstøtte i EPJ i samarbeid med DIPS. Forskning i prosjektene EVICARE, DECIDE og MAGIC DIPS brandtlinn@gmail.com 
Lasse Folkvord Fastlege ved Vikhammer legekontor, Malvik kommune, Sør-Trøndelag Praksiskonsulent Meldingsløftet St.Olavs Hospital. 2: Medlem i Regional styringsgruppe samhandling i Helse Midt. (dette vil nå inngå i det store nye prosjektet) Meldingsløftet Midt. DNLF oppnevnt medlem i forprosjekt: IKT program pasientbehandling og samhandling. (St.meld.9) Med som 1 av 3 allmennleger i arbeidsgruppe under Hdir som pt reviderer PLO meldinger versjon 1,6. Winmed 3 (CGM Allmenn). Har god kontakt med CGM ledelse bilat.,- men ikke offisielt pilot. lasse.folkvord@gmail.com 
Lars Wefring Allmennlege/fastlege i samme praksis siden 1988. Etablerte 6-legesenter 2011. Jobber i Hamar, Hedmark Fylke  Deltaker i Helse Sørøst’ IHR-prosjekt. FEST Brukerforum. HDIR-Innholdsstandard.Medlem i IT-samarbeidsutvalg, Sykehuset Innlandet. For tiden (2014) engasjert i Helsedirektoratets revisjon av PLO-meldinger utover versjon 1.6. System X.Begynte med Profdoc Dos 1990. Direkte overgang fra Profdoc til System X 2003 lars.wefring@daktari-legesenter.nhn.no 
Kjartan Olafsson  Fastlege, Legegruppa SMS, S og Fjordane. Seniorrådgiver Helsedirektoratet Leder Legeforeningens IT utvalg, Legeforeningens representant i styringsgruppe for Norm for informasjonssikkerhet ig helse og velferdstjenesten, Vice-Precident UEMO (den europeiske allmennlegeforeningen). EKHO - dialogmelding NAV, nasjonal sykmelderveileder. Vi er i ferd med å skifte  kjartan@olafsson.biz kjaolafs@online.no 
Kirstin Efskin Fastlege ved Wernergården legesenter, Tollbugt 4-6, 3015 Drammen, Buskerud(samt også lege ved Ungdomshelsestasjonen i Røyken, 
Buskerud og Veileder for Allmennmedisinsk spesialisering). University of Edinburgh og Royal College of Surgeons Edinburgh som tutor på kurset 
"MSc in Medical Informatics. var leder for flere grupper i Skottland i forbindelse med flere EPJ prosjekter der i perioden 2000-2007
 Hove Medical  
Khoa Duong  Fastlege  Infodoc Plenario khoa.norge@gmail.com 
Jens M Gledtisch Sykehuset Innlandet, Lillehammer Sykehus, Oppland. LIS kirurgi  Kun ved utvikling av egne prosjekter parallellt med jobb i klinikken. Deriblant kliniske verktøy som apper.  DIPS  
Jan Robert Johannessen Fastlege. 1. Landsråd Rogaland Allmennlegeforeningen   CGM johannessen@fastlegeservice.no 
Jan Emil Kristoffersen  Medisinsk fagavd. Den norske legeforening. Oslo, Fagansvarlig for helse-IKT i med. Fagavd. Dnl Tidligere: HSØ-IHR. Dialogmeldinger i henv forløp. Bredding av PLO_meldinger mellom sykehus og kommuner.  Tidligere: WM2, DIPS jan.emil.kristoffersen@legeforeningen.no 
Janecke Thesen  Infodoc Plenario   janecke.thesen@isf.uib.no 
Ivar Halvorsen  Fastlege fastlege ved Køhler legesenter/overlege i Stavanger kommune, PKO ved SUS, Rogaland Dnlf- representant i referansegruppe for Nasj kjernejournal. I operativ prosjektledelse av pilotering av kjernejournalen i stavanger. Involvert i kommunens EPJ/meldingsarbeid.   Håndterer endel IT-saker i AF-styret.  Vært pilot for WM 3, e-resept i WM3, og e-portal (fortsatt)  ihalv@gmail.com 
Inger Lyngstad  Fastlege ved Ringerike medisinske senter, Buskerud praksiskonsulent i Vestre Viken HF, Ringerike sykehus, medlem brukerutvalg for Noklus – Diabetesregister for voksne,         delegat fra Nfa til Samordnet Utbredelse SamUT. Medlem av Nfas råd for kvalitet og pasientsikkerhet KUP, og Legeforeningens råd for kvalitet og pasientsikkerhet. Tester Noklus diabetes skjema, tester Medrave Infodoc Plenario inger.lyngstad@gmail.com 
Helge Kristian Opsjøn Fastlege  Infodoc Plenario helge.opsjon@nermolegesenter.nhn.no 
Gunnar Klein tidl allmennlege i Sverige professor på Norsk senter for elektronisk pasientjournal/NSEP ved NTNU.   
Gisle Roksund Klosterhagen legesenter, Skien, Telemark Praksiskoordinator Sykehuset Telemark. Overordnet med DIPS på STHF og implementering av E meldinger i Telemark. Var med på å etablere EPJ referansegruppe i sin tid som leder i NFA. Infodoc Plenario gisle.roksund@gmail.com 
Geir Skogland Fastlege  Infodoc Plenario geir.skogland@isf.uib.no 
Frode Oosterling   Hove system-X frode.oosterling@gmail.com 
Finn Skogstad   Infodoc Plenario  
Eirik Nikolai Arnesen Helsedirektoratet - nasjonalt/Oslo. Seniorrådgiver, medisinsk ansvarlig avd. kjernejournal og e-resept Medisinsk ansvarlig i utvikling og pilot kjernejournal. En rekke mindre delprosjekter knyttet til KJ og utredning av én innbygger én journal. Elektronisk svaroppfølging på Rikshospitalet. Elektroniske patologisvar RH. Utvikling klinisk arbeidsflate OUS. Medisinsk ansvarlig Metavision legemidler og kurve RH/Ullevål og senere regionalt kurveprosjekt. Deltaker i EMEAs european e-SPC. HSØs krav til sykehus-FEST. HSØ Utredning av e-resept og intern forordning. Konsolidering DOcuLive OUS. Innføring Ultragenda multibooking RH. Elektronisk rekvirering RH. Rydding i dokumentlister  DocuLive RH. Innføring PCPal vekstkurver RH. Håndtert endringsønsker DocuLive, PasDoc m.fl RH. Utvikling nytt PAS OUS. HDIR: Nåsituasjonsbeskrivelse e-helse-arkitektur. Forarbeider til Stortingsmelding én innbygger - én journal. Og kjernejournal inkl utvikling kritisk info. Ingen EPJ nå, men erfaring som bruker av DIPS, DocuLive, MetaVision, Winmed 2. eirik.arnesen@gmail.com 
Einar Dueland Øyelege, Egen øyelegepraksis i Kopervik og Sauda (Rogaland fylke). Har brukt mye tid siste årene på å utvikle script/macroer for å integrere forskjellige aplikasjoner som EPJ/bildeprogram/autoperimetri/OCT, og automatisere repetitive arbeidsprosessser/ dokumentasjonsoppgaver. Bruker nå Autohotkey (C++) og Xkeys/Macroworks 3. 7. se 5+6.  Bruker Apertura som er et øyelegeprogram. Piloterer ny versjon, har også pilotert tidligere versjoner. einar.dueland@gmail.com 
Egil Johannesen Fastlege. Styremedlem Allmennlegeforeningen   CGM  
Bjarte Aksnes  Helsedirektoratet, avdeling Arkitektur, metode og standardisering (Trondheim) - tidligere KITH Medlem Nasjonalt fag- og arkitekturforum. Én  innbygger - én journal Meldingsløftet, eResept, ELIN ++  bjarteak@gmail.com 
Bent Larsen  Fastlege CGM-pilot, kjernejournal, e-resept, samstemming av legemidler, Normen, Helsenorge.no Winmed 3.0 Pilot-tester for CGM bent@karrestad.no; bentalarsen@gmail.com 
Asgeir Haugedal  Fastlege Bruk av NHN-Adresseregister CGM ahaugeda@online.no 
Anton Rodahl Fastlege, Randesund legesenter, Vest-Agder. PKO-leder Sørlandet sykehus. Meldingsløftet, EDI-utvalget og IT-strategiutvalget Sørlandet sykehus, EDI-forum under OSS (sammenslutning av 30 kommuner + Sørlandet sykehus)   
Annebeth Askevold KITH, Avdeling Standardisering - Helsedirektoratet    
Anja Fog Heen  LIS Legeforeningens IT utvalg, nestleder YLF DIPS  
Anders Grimsmo  Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, Sør-Trøndelag Norsk Helsenett HF, Trondheim, Sør-Trøndelag. Professor ISM NTNU, medisinsk faglig rådgiver NHN HF Forsker ved Norsk senter for elektronisk pasientjournal, Medisinskfaglig rådgiver for Norsk helsenett, Medlem av Helsedirektoratets eHelsegruppe fag- og arkitekturutvalg, styringsgruppen for sikkerhetskampanjen, helsedirektoratets referansegruppe for standardisering av velferdsteknologi og medlem av NFA’s kassifikasjonsutvalg. Én innbygger – én journal, EVASAM - evaluering av samhandlingsreformen, innføring av multidose, evaluering av meldingsutveksling, Nasjonalt læringsnettverk for helhetlig pasientforløp.  anders.grimsmo@ntnu.no 
Viser 52 artikler