Våre retningslinjer

Retningslinjer for allmennmedisinske referansegrupper (ARG) i Norsk forening for allmennmedisin, NFA.

"Referansegruppene står sentralt i NFAs faglige aktiviteter. Med referansegruppe i denne sammenheng menes en gruppe som arbeider med et allmennmedisinsk fagfelt.
Målet for gruppens arbeid kan være å utarbeide en rapport eller annen publikasjon, arrangere kurs, utarbeide retningslinjer eller handlingsprogram, utarbeide faglige råd mm. Gruppene kan påta seg et tidsavgrenset oppdrag eller de kan virke i et mer langsiktig perspektiv med fagutvikling på sitt felt. Retningslinjer og budsjettrammer for gruppenes drift vedtas av årsmøtet. Det faglige arbeidet må være forankret i allmennmedisinen.
"

For fullstendige retningslinjer se:

http://legeforeningen.no/PageFiles/27109/120122%20Referansegrupper%20NFA.docComments