Temaer‎ > ‎

‎NAV og Helfo‎

Relevante dokumenter

           Nye innspill fra gruppa

Kommenter nederst på siden

Diskusjonssammendrag
fra NFAs ref gr for EPJ og elektronisk samhandling
tema redigert av: Regin Hjertholm

Oppdatering EKHO prosjektet 2014-2015 (redigert 05.10.2014 LB)

Ny digital sykmelding og en toveis-kommunikasjon mellom sykmelder og NAV er utviklet og skal implementeres i sykmeldernes EPJ-systemer (elektroniske pasientjournaler). Den nye løsningen skal etter planen tas i bruk fra mai 2015 .


Leverandører av elektronisk pasientjournal (EPJ) kunne innen 6. januar 2014 søke om tilskudd til videreutvikling av elektronisk samhandlingsløsning for oppfølging av sykmeldte.Info om Arbeidsgiverregisteret (mail mars 2014, redigert 05.10.14 LB)

I sykmeldingen er det spesifisert navn på arbeidsgiver, samt yrke/stilling. Dette er ment å være navn på den arbeidsgiveren som pasienten oppgir, samt hvilke arbeidsoppgaver vedkommende utfører, ikke stillingskode i forhold til et offisielt register. Opplysningene benyttes av NAV i sykefraværsoppfølgingen. Regin  sin beskrivelse av hvordan han praktiserer utfyllingen av disse feltene er i tråd med NAV sitt behov.

Når det gjelder tilgang til NAV sitt arbeidsgiver/arbeidstakerregister (Aa-registeret) er status i dag følgende. Det er etablert et EDAG- prosjekt (EDAG = Elektronisk Dialog med ArbeidsGivere). Arbeidsgiverne rapporterer inn hvem som arbeider i firmaet via Altinn-kanalen. Informasjonen benyttes til å oppdatere NAV sitt sentrale Aa-register. En eventuell spørretjeneste fra legene , via sitt EPJ-system, er foreløpig ikke prioritert. Før en slik spørretjeneste etableres må det avklares hvem som har lov til å spørre og hvilken informasjon som kan sendes ut. Det er opp til Den norske lægeforening å henvende seg til NAV om en slik spørretjeneste.


Våre ønsker fra tidligere: 

Dagens elektroniske kommunikasjon er tilnærmet enveis fra leger til NAV/HELFO. Vi ønsker ikke mere papir som vi må skanne. Vi vil ha; 

Brev og vedtak fra NAV/Helfo elektronisk - toveis dialogmelding (oppdatert 28 nov 2010)

trenger ikke være så avansert, det er jo mest tekst som ikke krever så mye struktur?

Strukturert på avsender (kortnavn) , nøkkelord/emne og dato. Dette gir oversikt i hovedjournal og korrespondansearkivet.  Hovedinnholdet kan være vanlig fritekst.

Arbeidsgiverregister (oppdatert 28 nov 2010)

tilsendt elektronisk som automatisk oppdaterer register i vår EPJ.

Maksdato (oppdatert 28 nov 2010)

tilsendt elektronisk som automatisk vises i eget felt i sykmeldingsmodul og oversiktsbilde.

Frikortstatus (oppdatert 28 nov 2010)

tilsendt elektronisk som automatisk legges i økonomimodulen og oversiktsbilde.

Elektroniske fastlegelister (oppdatert 28 nov 2010, 30.april 2013.)

Elektroniske fastlegelister kan bli en del av EPJ-løftet, men står ikke øverst på listen. Legene har så langt valgt å prioritere andre EPJ-saker med langt større medisinsk konsekvens, liv og helse må settes først.

HELFO/NAV har sommer 2010 lagt til en spørring, har borger frikort.

”Det moderne IT-legekontor” mai 2010 (pkt.3.3.2)

Løsningen for utvikling av elektroniske fastlegelister ble utviklet i 2008/2009 og var klar til testing og implementering høsten 2009. De elektroniske listene er tenkt å erstatte dagens distribusjon av fastlegelister på diskett til legekontorene. Leger og EPJ-leverandører mener myndighetene bør finansiere leverandørene utvikling og implementering av løsningen, mens Helsedirektoratet avviser dette. Finansieringsdiskusjonen kan se ut til å bremse utvikling og implementering av løsningen.

Jobben pr leverandør estimert til 300t

For å kommunisere med HELFO/NAV må man i bunn ha et eget https/ sertifikat basert på melding/avmeldingsrutine for de enkelte tjenester (200t) Implementere elektronisk fastlegeliste (30-50t) og har borger frikort (30-50 timer)

Helsedirektoratet har lagt til rette for at EPJ leverandører kan søke midler... (oppdatert 30.april 2013)

Helsedirektoratet har  i 2013 lagt til rette for at EPJ leverandører kan søke midler for å utvikle IT løsningen som trengs for å kunne motta elektroniske fastlegelister. Det er bevilget 1,2 mill. kroner til dette fra Helse og omsorgsdepartementet via årets statsbudsjett.

Målet er at fastlegene skal gå over fra å motta sine pasientlister på diskett, til å motta listene elektronisk over Helsenettet. Det er en forutsetning for Helsedirektoratets mål at EPJ-leverandørene skal ha utviklet funksjonalitet for å ta i mot elektroniske fastlegelister innen utgangen av 2013.

http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/elektroniske-pasientlister-til-fastlegene.aspx


Behandlermelding (oppdatert 28 nov 2010)

LegeOppgjørsMeldingen (LOM) fungerte noenlunde. Høst 2010 tvinges våre leverandører til å lage en ny behandlermelding. Finansiering følger ikke.

Automatisk frikort innført juni 2010 dekket heller ikke leverandørenes utgifter

Legene har en del ønsker i EPJ knyttet til behandlermelding som vil effektivisere og fjerne feilkilder i dette økonomiarbeidet og frigi mere tid til pasientarbeid.

1) Oversikt over tidligere sendinger og deres status

Legen må slippe å huske når han sendte inn forrige melding og om det i det hele tatt ble gjort, dette må systemet vise på flere måter. Ved sending av behandlerkrav skal datoene default være fra første dag etter forrige melding tom dagens dato.

En oversikt over siste års behandlermeldinger med fra/til, sum, applikasjonskvittering ok, utbetalingsvedtak ok.

2) Kontroller som fjerner feil

Bedre kontroller som hindrer at vi sender fra oss opplagte feil – hindrer dobbeltarbeid for både oss og HELFO

3) Brukervennlig retting av avviste regninger

Retting av avviste regninger må være meget brukervennlig – man må presenteres for avviste regninger og så kunne klikke på hver avvist regning og rette og så ledes rett tilbake til neste regning til alle er tatt, så sende batch. 

informasjon om en regning er betalt eller ikke

Noen av EPJ leverandørene tar  ikke med informasjon om en regning er betalt eller ikke. Nå som Helfo har gått ut og sagt at de faktisk vil ta hensyn til denne informasjonen, og ikke bare har implementert muligheten for å sende inn informasjonen, er dette en svært aktuell oppgave


En del HELFO søknader med svar kommer med eResept (oppdatert 28 nov 2010)

sjekk med Ole Andreas og eResept

Kopi av vedtak (oppdatert 5 april 2011)

I "gamle dager" kunne vi krysse av for kopi av vedtaket når vi skrev legeerklæring  ved søknad om uføretrygd / AAP osv. Og kopi kom.
Det var ofte nyttig å ha tilgjengelig hvis pasienten fikk avslag eller når det det var uklarheter, spes. for fremmedspråklige pasienter.
Det siste året har det blitt helt slutt på at NAV sender meg kopi av vedtakene.  Vi vil ha tilbake kopi av vedtak og det må komme i elektronisk form


NAV IKT/Elektronisk mottak v/Øyvid Gjørven forteller 25 nov 2010 (oppdatert 28 nov 2010)

Elektronisk mottak i NAV IKT er en felles kommunikasjonsplattform mot legene og brukes både av NAV (N) som systemeier og av Helsedirektoratet (H) som systemeier. I oversikten går det fram hvem som er systemeier (N eller H) for de forskjellige meldingene:
 
Følgende meldinger er i produksjon:
1. Sykmelding (N)
2. Legeerklæring (N)
3. Legeoppgjørskrav (H)
     -denne ble først etablert med meldingsbetegnelsen "LOM", som senere er blitt erstattet med en generell "Behandlerkrav" melding
 
Følgende meldinger er implentert på NAVs side:
4. Elektronisk distribusjon av fastlegeister (denne er implementert både som synkron og asynkron tjeneste) (H)
5. Egenandelspørring (både synkron og asynkron) (H)
6. Pasientens fastlege (bare synkron tjeneste) (H)
7. Individuell søknad for en pasient (inngår i eReseptprogrammet som M2) (H)
8. Vedtak på individuell søknad (inngår i eResptprogrammet som M12) (H)
9. Toveis kommunikasjonsløsning mellom NAV og legene (N). Følgende elektroniske meldinger er implementert på NAVs side (som i dag skrives på papir og sendes i posten)
    - SB42 Forespørsel angående pasient (N)
    - SB46 Retur av legeerklæring ved arbeidsuførhet (N)
    - S206 Aktiv sykmelding (N)
    - SY03 Innkalling til dialogmøte innen 26 uker hvor behandler innkalles (til behandler) (N)
    - SY03 Orientering om dialogmøte innen 26 uker (til behandler) (N)
    - SB34 Friskmeldt til arbeidsformidling i sykepengeperioden (N)
 
Under arbeid/planlegging:
10. Utvidet bruk av ebXML rammeverket i samarbeid mellom NAV, Helsedirektoratet/eReseptprogrammet, KITH og Norsk helsenett
    - her inngår automatisering av CPP/CPA oppgraderinger
11. NAVs virksomhetssertifikat utgår 18. april 2011(levetida på et virksomhetssertifikat er 3 år). Et nytt NAV virksomhetssertifikat vil være tilgjengelig i god tid før denne datoen. Tilsvarende omlegging ble gjennomført i 2008 uten stans i kommunikasjonen.
12. Regjeringen har bestemt at ny sykmelding skal gjelde fra 1. juli 2011 for å ivareta intensjonene i IA-avtalen. Denne ble signert av partene i arbeidslivet i februar 2010. Endringene i folketrygdloven og Arbeidsmiljøloven vil gjelde fra samme dato.


Undersider (2): Dokumentarkiv Innlegg
Comments