Temaer‎ > ‎

Forsikringserklæringer


Relevante dokumenter


Kommenter nederst på siden
Diskusjonssammendrag
fra NFAs ref gr for EPJ og elektronisk samhandling
Redaktører for temaet: Helge Skjerven, Regin Hjertholm, Inger lyngstad

I samarbeid med forsikringsselskap få bedre rutiner. Det er i dag kaos med en mengde ulike skjema og varierende spørsmål på egne papirark. Tung arbeidsflyt gjør at leger kvier seg og utsetter arbeidet, forsinkelser har vært et problem i mange år. Det er ingen elektronisk kontakt mellom leger og forsikringsselskap.Papirsending kontra elektronisk  (oppdatert 21 mai 2011 rh)

Ingen forsikringsselskaper kan motta erklæringer elektronisk. De ligger utenfor helsenettet, og det tror jeg de skal fortsette å gjøre om ikke annet så av prinsipielle grunner. Et papir som kommer raskere og med langt bedre kvalitet vil være et langt skritt fremover. Dessuten jobber de med BankID, mens vi bruker PKI fra ByPass. Vi ønsker ikke flere signeringssystemer.

Det hadde vært best for oss om dere bruker det systemet som er etablert i helsevesenet. Send en melding (slag email) som kommer i vår innboks når dere trenger en erklæring. Vi kan så svare i et nasjonalt format vi måtte bli enige om. Da kan vi gjenbruke funksjoner fra henvisninger og epikriser (altså brev vi stadig skriver) og dermed få automatiske uttrekk av sykmeldinger, blodprøver , risikofaktorer, sykehusundersøkelser m.m. Nettopp dette kjappe gjenbruket av data vi allerede har sortert er en av hovedgrunnene til at vi skal arbeide i EPJ og til slutt sende dataene videre derfra (med lagret kopi i vår utboks). Meldingene utveksles sikket i Norsk Helsenett, Forsikringsselskapene må koble seg opp mot det.

Kunne det ha vært en idé med ett standard- dokument som vi alltid fyller ut i vårt EPJ, men som fylles inn i den enkelte aktørs mal når den kommer frem- dvs at dokumentet vi fyller inn blir en slags plukkliste hvor det er informasjon som de kan velge å bruke eller ikke? For da slipper vi å forholde oss til hva den enkelte vil ha . Det fordrer at de klarer å enes om iallefall ett  gunnleggende sett av felt (men alle vil jo ha navn, personnummer, relevante bakgrunnsopplysninger, aktuell problematikk++), eller blir dokumentet vi må lage for langt.  . Og det fordrer som sagt at de kan motta og prossessere elektronisk informasjon fra oss.

Møte med Marit Krohg og regin Hjertholm 30 nov 2010 - konklusjon papirsending er bra nok en stund til, viktigere å prioritere bedre arbeidsflyt og kvalitet (men at løsningen lages slik at fremtidig elektronisk sending er mulig)

SISTE NYTT: utreder mulighet for å bruke DIGIPOST https://www.digipost.no/ som sikker elektronisk sending mellom leger og forsikringsselskap.

God arbeidsflyt i attestarbeidet er viktig (oppdatert 14.juni 2011 rh)

Vårt behov og interesse som attest-utstedere vil i praksis ligge på bedret arbeidsflyt i egen EPJ og  automatisk lagring av alle utgående erklæringer. Det er dessverre (alt for) mange fastleger som fortsatt fyller ut skjemaer de får i posten for hånd, og som sender det fra seg uten å ha sikret seg at ens vurderinger er lagret hos en selv. 

Med dagens henvisning og epikrise har vi allerede en del automatiske utrekk (med redigeringsmulighet før print eller send elektronisk) . Vi trenger å videreforedle dette litt slik at det passer for erklæringer til forsikringsbransjen. SISTE NYTT: Se arbeidsdokumenter om universelt skjema; Dokumentarkiv

Leger og særlig fastleger har enormt mange partnere og aktører å forholde seg til. Vi har også utrolig mange skjemaer. Vi fastleger vil ikke ha sykehustilstander hvor man skal inn og ut av utallige applikasjoner og ulike grensesnitt med ulike brukernavn og passord. Vi jobber inne i elektronisk pasientjournal (EPJ) og vil løse de fleste oppgaver fra det grensesnittet og er også lovpålagt å jobbe og lagre sakene der.

1) ett elektronisk felles skjema  for alle forsikringsselskap

2) dynamisk uten låste felt

3) automatisk uttrekk av sykmeldingshistorikk   Slå sammen alle sykmeldinger i en periode til en forekomst, ny forekomst hvis endret grad. Vises med uker/dager , diagnose og grad.

4) automatisk uttrekk av risikoparametre Med betydning for fremtidige leveutsikter eks. BT, BMI, kolesterol, LDL, HDL, glukose, røyk, alkohol. Se journalsammendrag.

5) automatisk uttrekk av tidsperiode for journalnotater Hvor lenge legen har kjent pasienten

7) generere forsikringstakst og skrive ut faktura dato for forespørsel må legges inn siden takst synker etter 6 uker . EPJ må oppdatere forsikringstakster etter nye forhandlingsresultater.

6) automatisk uttrekk av notater med aktuell diagnose/symptom

7) redigering etter grovfangst   Når grovmaterialet er på plass etter raske uttrekk kan man redigere

8) Utskrift på hvitt papir  fortrykte skjema er ut


SISTE NYTT:   Forslag til 3-5 maler som kan erstatte dagens utallige skjema ligger her: Utkast mal alle forsikringsrklæringer.doc


Legeforeningens attestveileder fra 2008; ”Fortelling, funn, fortolkning, formidling”   (oppdatert 28 nov 2010 rh)

  http://www.legeforeningen.no/id/144634.

2.3 Hensiktsmessig bruk av EPJ ved attestarbeide

Norske leger var tidlig ute med å ta i bruk elektronisk pasientjournal (EPJ), og mange, spesielt blant allmennlegene, har nå 25 års erfaring med bruk av EPJ. Det er et lite antall produkter som dominerer markedet for EPJ for allmennleger i dag, og mange praktiserende avtalespesialister bruker også disse. De ledende EPJ-leverandørene har etter hvert utviklet programmene slik at de representerer tilnærmet komplette elektroniske saksbehandlingssystemer av et slikt format og innretning som er hensiktsmessig i legepraksis. Legen bør derfor konsekvent bruke sin EPJ i attestarbeidet. Mange typer blanketter til NAV, forsikringsselskaper og lignende ligger inne som dokumentmaler i EPJ og kan skrives ut enten på originalblanketten eller på hvite ark.

Der hvor legen mottar krav eller ønsker om å bruke skjemaer som ikke er integrert i EPJ, bør legen utferdige sin erklæring ved hjelp av en standard brev- eller henvisningsmal i sin EPJ, og eventuelt henvise til punkter og spørsmål i bestillers skjema i den grad det er nødvendig.

Ingen ekstern attestbestiller kan kreve et særskilt format på en erklæring, og i praksis er de aller fleste rekvirenter svært tilfreds med EPJ-baserte erklæringer i fritekst skrevet ut på blanke ark.

For legen vil det være slik at konsekvent bruk av EPJ medfører at det alltid ligger en henvisning til erklæringen i journalnotat, og at attesten i sin helhet er elektronisk lagret. Dette har både en formell side i forhold til dokumentasjonsplikt- og behov, og også den store fordel at velformulerte tekstlige elementer er tilgjengelige for gjenbruk via klipp og lim senere. ”

Finansnæringens hovedorganisasjon (FnH)  (oppdatert 28 nov 2010 rh)

Forsikringsbransjen er organisert i FnH (Finansnæringens hovedorganisasjon. Jeg har sittet i kontaktutvalget Dnlf/Fnh i flere perioder og diskusjon om standardisering av blanketter  og elektroniske versjoner av disse har  alltid konkludert med at Fnh ikke binder opp sine medlemmer og at bransjen som sådan kanskje ikke er så opptatt av å gjøre ting likt  av for eks  konkurransegrunner. Videre er forsikringsmarkedet i ferd med å  bli internasjonalisert, og flere aktører i Norge ( Bl.a. GE forsikring – General Electric)  synes sogar å sende legeerklæringer ut av  Norge for arkivering. De nye aktørene er i liten grad tilsluttet FnH.

Det ville nok være best å avgrense seg til å utvikle et omforent elektronisk format sammen med de største norske aktørene. Hvis If, Gjensidige og Vital vil spille ball er mye av vårt behov dekket.

Jeg vil anbefale at Dnlfs medlemmer ( AF ved Ståle Sagabråten - Stale.sagabraten_gmail.com) i kontaktutvalget med FnH bringes inn i diskusjonen. Normalt er dette to personer fra AF-styret samt en jurist fra FHR.


Undersider (2): Dokumentarkiv Innlegg
Comments