Temaer‎ > ‎

Helsekort for gravide

Relevante dokumenter


Kommenter nederst på siden
Diskusjonssammendrag
fra NFAs ref gr for EPJ og elektronisk samhandlingSiste oppdateringer;  17 jan 2011 (Regin H)

Nye Retningslinjer for svangerskapsomsorgen kom juni 2005. Man hadde ikke satt av midler til en elektronisk versjon. Ny papirversjon ble stoppet etter en spontan aksjon fra allmennleger på kurs på PMU i oktober 2006 og direktoratet lovet en digitalisering innen ½ år.  http://www.dagensmedisin.no/nyheter/2006/11/02/kalte-shdir-inn-pa-teppet/index.xml   

Nå i 2010 står vi fremdeles uten elektronisk løsning. Vi bruker det gamle papirskjemaet fra 1985. Dagens situasjon med løse papirer utenfor EPJ som flyter og forsvinner og har uleselig håndskrift er uholdbar. Det vi gjør skal føres i EPJ og lagres der.


Det er fullt mulig å lage egen EPJ modul for helsekort for gravide. Endringer kan sendes mellom aktørene som elektronisk melding. Dette krever nasjonal standard og at EPJ-leverandørene utvikler løsningen i praksis. Dette vil også danne grunnlag for evt utveksling med kjernejournal.


Våre ønsker

1) Elektronisk versjon av helsekort for gravide lages i våre EPJ bygget på nasjonal standard Kravspesifikasjon for elektronisk helsekort for gravide (KITH 2008) men med enkel revidering ved EPJ-løftet. Vi må se over kravspek punkt for punkt.

2) elektronisk melding direkte til jordmor og sykehus og/eller utveksling via kjernejournal

3) Hdir må låse de medisinskfaglige elementene. Det er fremdeles helsekortet fra 1995 som gjelder og de nye retningslinjene fra 2005 er ikke reflektert i dagens helsekort.

4) Design må lages for elektronisk bruk og frigjøres fra fortrykte skjemaers rigiditet. Feltene kan være mere dynamiske

5) Beslutningsstøtte med faglige råd og tips fra veileder og NEL vist integrert i EPJ.

6) Hver leverandør lager sin modul som passer med skjermbilder og funksjonalitet ellers i aktuelle EPJ. Det er brukerfiendtlig å opptre med mange ulike grensesnitt.


Kravspek for elektronisk helsekort for gravide (KITH høring nov 2008)

http://www.kith.no/upload/4654/Horing-Kravspesifikasjon-EHG-27102008-v02.pdf

Ikke laget i noen EPJ og ikke i bruk noe sted. Satt på vent av Helsedirektoratet som har koblet inn FHI etter ønske fra dem. Synes å bli mer forskningsrelatert enn klinisk.

Vi støtter flg:

Konklusjon er at det kan være hensiktsmessig å starte med meldingsutveksling mellom jordmor, fastlege og sykehus (scenario 3).  En meldingsbasert løsning som helsepersonell benytter kan enklest og raskest realiseres.

Pilotering av elektroniske meldinger for helsekort for gravide gjennomføres i to faser:

1. Primærhelsetjenesten: Elektroniske meldinger mellom allmennlege og kommunal jordmor som samhandler om helsetjenester i forbindelse med svangerskapsomsorgen

2. Primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten: Alle parter som er involvert i helsetjenester i forbindelse med svangerskaps- og fødselsomsorgen.

For helsepersonellet skal helsekortet fremstå som en del av EPJ, det skal ikke være nødvendig med egen pålogging og dobbeltregistrering. Hver gang man åpner helsekortet for en pasient vil det sjekkes om det foreligger oppdateringer, og i tilfelle vil den siste versjonen lastes ned.

Standardiserte elektroniske meldinger benyttes for all kommunikasjon. Forhåndsregistrerte samhandlingsparter (for eksempel jordmor og fastlege) skal alltid sende oppdatert versjon av helsekortet når det har skjedd en endring. Andre aktører kan sende en standardisert forespørsel (meldingsbasert) om å få utlevert opplysninger.

Vi er usikre på:

Neste fase (scenario 4) kan elektroniske meldinger sendes til en postboks i for eksempel helsenettet i stedet for til hver enkelt aktør der det også introduseres en webløsning for den gravide.

Vi er uenig i:

Basert på kravene i denne rapporten, skal det utvikles en felles helsekortmodul.

 

KITH rapport 01/09 Nye samhandlingsløsninger – konseptbeskrivelse med utgangspunkt i helsekort for gravide 

http://www.kith.no/upload/4890/R01-09Nye-samhandlingsl%C3%B8sninger_helsekort.pdf

beskriver forslag til etablering av et samhandlingsnav for å imøtekomme behovet for elektronisk samhandling. En løsning med samhandlingsnavnet inkluderer alle aktører dvs involvert helsepersonell og den gravide kvinnen (pasienten).

Samhandlingsnavet sørger for sikker lagring og tilgangsstyring til helsekortene, håndterer versjonskontroll og oppdateringer. Den gravide gis tilgang via internett, for eksempel ved at mobilnummer registreres når helsekortet opprettes, og engangskode mottas hver gang pasienten ønsker tilgang. På sikt vil andre eID-løsninger kunne integreres. Pasienten kan ikke selv oppdatere de medisinske opplysningene på helsekortet, men det kan gis mulighet for å gjøre notater og lignende på en egen del som pasienten selv bestemmer om andre skal ha tilgang til.


Dnlf  febr 2008 - høring utvikling av elektronisk helsekort for gravide

Elektronisk helsekort for gravide bør utvikles raskt og innenfor eksisterende journalsystemer.

http://www.legeforeningen.no/id/135586.0


Undersider (2): Dokumentarkiv Innlegg
Comments