Temaer‎ > ‎Kjernejournal‎ > ‎

Innlegg


spørringer

lagt inn 19. jun. 2011, 19:01 av Linn Brandt

(flyttet)
Om vi samler alle Epikriser ett sted, kan det fort komme vedtak som lar NAV, Helfo, Domstolene og forsikringsselskapene innsynsrett
 Gjøre Kjernejournal til en spørringssentral - der man kan gjøre spørringer om informasjon fra ett EPJ til ett annet, og få innsyn til de dokumentene man har en avtale om å få lov å se. f.eks fastlege mot HF, HF mot HF, fastlege mot avtalespesialist

Helsedirektoratets rapport 2010, se vedlegget.

lagt inn 9. aug. 2010, 00:52 av Inger Lyngstad   [ oppdatert 9. aug. 2010, 01:00 av Linn Brandt ]

Denne rapporten beskriver Helsedirektoratets vurdering av forslaget til Nasjonal IKT om etablering av en nasjonal kjernejournal, som et svar på Helse- og omsorgsdepartementet brev av 4.6.09.
I tillegg har Helsedirektoratet utarbeidet følgende dokumenter:
• Rapporten ”Utredning – hvordan bør videre arbeid med etablering av nasjonal kjernejournal innrettes? – foreløpige innspill pr. 15.10.09” ble oversendt
Helse- og omsorgsdepartementet i oktober.
• Satsningsforslag for statsbudsjettet i 2011 om etablering av en nasjonal kjernejournal
• Forslag til prosjektdirektiv for et forprosjekt i 2010 (oversendes sammen med denne rapporten).

I de foreløpige innspillene i rapporten fra oktober (2009) vektla Helsedirektoratet at en nasjonal kjernejournal må ivareta et helhetsperspektiv, og den må vurderes ut fra både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenestens behov. Som eksempel på behov i kommunal helsetjeneste, har Helsedirektoratet derfor vurdert
behovsbeskrivelser og erfaringer fra Trondheim kommunes ”Fyrtårnsprosjekt” (også omtalt som SUMO-prosjektet).
Denne rapporten inneholder:
• Synspunkter på Helsedirektoratets foreløpige anbefalinger (kap 1)
• Helsedirektoratets forslag til formål for kjernejournal (kap 2)
• Alternative navn på løsningen (kap 3)
• Oversikt over aktuelle interessenter (kap 4)
• Relevante prosjekter i Norge og internasjonalt (kap 5 og 6)
• Forslag til forprosjekt 2010 med sentrale problemstillinger (kap 7)
Våre anbefalinger oppsummert:
1. Formål:
Vi har skissert noen prinsipper samt forslag til formålsbeskrivelser. Det overordnede formålet som er beskrevet her tar utgangspunkt i de helsefaglige
behov og helsepolitiske mål:
”Det overordnede formålet med en nasjonal kjernejournal er økt pasientsikkerhet gjennom tilgang til livsviktig informasjon om pasienten. Tilgang til livsviktig informasjon må være mulig både på tvers av forvaltningsgrenser og uavhengig av geografisk tilhørighet, det vil si en nasjonal løsning.
På kort sikt er formålet økt pasientsikkerhet ved legemiddelbruk med særlig fokus på eldre og kronisk syke, og ved behandling av pasienter i akuttsituasjoner og andre uplanlagte behov for helsetjenester. Dette er aktuelt både i pleie- og omsorgssektoren, hos fastlegen, legevakten og på sykehus.”

Et forprosjekt må vurdere behov for ytterligere presisering av dette forslaget, også på kort og lang sikt........

Rekruttering av helsefaglige ressurser til forprosjekt for nasjonal kjernejournal

lagt inn 20. jul. 2010, 13:46 av Inger Lyngstad   [ oppdatert 20. jul. 2010, 14:02 av Linn Brandt ]

08.07.10

Innledning

Nasjonal IKT har gjennomført en utredning av en nasjonal kjernejournal med vekt på spesialisthelsetjenestens behov. Nasjonal IKT oversendte den 7.5.09 utredningsrapporten[1] til Helse- og omsorgsdepartementet, med anbefaling om at det gjennomføres en mer detaljert utredning av økonomiske, juridiske og tekniske forhold. Helse- og omsorgsdepartementet videresendte rapporten til Helsedirektoratet den 4.6.09, og ba Helsedirektoratet gjennomføre en nærmere utredning med utgangspunkt i rapporten fra Nasjonal IKT.

 Helsedirektoratet gjennomførte denne utredningen høsten 2009, og utredningen konkluderte med at det burde gjennomføres et forprosjekt i 2010.

 HODs tildelingsbrev til Helsedirektoratet for 2010 formulerte følgende oppdrag for Helsedirektoratet:

”Direktoratet skal videre gjennomføre et forprosjekt for planlegging av en nasjonal kjernejournal som skal innholde samlet nødvendig og basal informasjon om pasienten. Prosjektet må ha god og bred deltakelse fra interessentene i sektoren. Forprosjektet må ferdigstilles i løpet av 2010.”

 Helsedirektoratet har i 2010 gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse, og har gjennomført forarbeider til ny forskrift som skal hjemle en framtidig kjernejournal, blant annet i samarbeid med en ekstern ekspertgruppe.

 Helsedirektoratet arbeider nå med å etablere en prosjektorganisasjon for videre arbeid i forprosjektet. Denne prosjektorganisasjonen skal levere en sluttrapport som på et overordnet nivå skal beskrive

-   Effekt- og resultatmål for kjernejournal

-   Funksjonell og teknisk løsningsbeskrivelse, herunder overordnet arkitektur

-   Forretningsmodell, herunder fordeling av kostnader og gevinster

-   Finansiering og budsjett for hovedprosjektet

-   Risikovurdering

 for et hovedprosjekt for anskaffelse, utvikling og implementering av en nasjonal kjernejournal. Det tas sikte på at et hovedprosjekt etableres i 2011.

 For å sikre god og bred deltakelse fra sektoren ønsker Helsedirektoratet å invitere ressurser fra sektoren til å delta i arbeidet med forprosjektet.

Foruten å oppfylle eiers målsetning om deltakelse, skal ressursene også sikre at forprosjektet har tilgang på helsefaglig kompetanse, samt arbeide for forankring av løsningene forprosjektet foreslår.

 Omfang av deltakelse

For at forprosjektet skal kunne nyttegjøre seg de helsefaglige ressursene fra sektoren, må disse være tilgjengelig for prosjektet minst tre dager i uken i hele forprosjektperioden, i praksis vil dette si minst seks måneder.

Organisering av forprosjekt for nasjonal kjernejournal

Organiseringen av forprosjektet er ikke endelig vedtatt pr 25. juni. Det er planlagt at forprosjektet for nasjonal kjernejournal vil ha en styringsgruppe ledet av departementsråd fra HOD. Videre vil RHF’ene, KS og Helsedirektoratet sin toppledelse bli invitert til å delta i styringsgruppen. Helsedirektoratet vil lede forprosjektet. Det vil etableres en tverrfaglig prosjektgruppe som skal arbeide med forprosjektrapporten, og arbeidet vil finne sted i Oslo.

 Det planlegges et oppstartsmøte med prosjektgruppen i medio september 2010.

Funksjon og oppgaver for helsefaglige ressurser i forprosjekt kjernejournal

Helsefagansvarlig i forprosjekt kjernejournal står for beskrivelse av medisinskfaglig behov, vurdering av løsningskonsepter, forberedelse av sluttbrukere og deres organisasjoner på kjernejournal, innsalg, informasjon, kommunikasjon.

Helsefagansvarlig vil blant annet ha følgende oppgaver i forprosjektet:

·         Ansvarlig for å sikre helsefaglig god innretning på løsningskonseptet som prosjektet skal utvikle

·         Ansvarlig for å lede arbeidet med å utarbeide den helsefaglige delen av overordnet beskrivelse av løsningskonseptet

·         Vurdering av løsningskonsepter, herunder utarbeidelse av bruksscenarier

·         Forstå og formidle helsepersonells interesser i kjernejournalprosjektet

·         Involvere og følge opp fagpersoner (herunder fagpersoner i Helsedirektoratet, RHF-strukturen og primærhelsetjenesten) knyttet til løsningskonseptet

·         Kommunikasjon mot sluttbrukere mht motivasjon, forståelse, utbredelse og ibruktaking.

Vilkår

For å sikre helsefaglig kompetanse i forprosjektet, ønsker Helsedirektoratet å frikjøpe lege(r) fra deres praksis/arbeidsplass, og vil betale godtgjørelse som tilsvarer legens ordinære lønn/praksisinntekt.

 Helsedirektoratet ser for seg å frikjøpe en lege med erfaring fra primærhelsetjenesten, og en med erfaring fra spesialisthelsetjenesten, men kan også gå inn på andre løsninger.

Melde interesse for deltakelse

Interesserte kan kontakte Sigurd Loven Kirkebø på e-postadresse sigurdloven.kirkebo@helsedir.no, eller på telefonnr 95261285 for å få svar på spørsmål, og for å avtale samtale/intervju. Helsedirektoratet vil gjennomføre en strukturert intervjuprosess for å sikre at legene som frikjøpes tilfredsstiller de krav som stilles i prosjektet.[1] ”Forprosjekt ELIN-s del 1: Oppsummert pasientinformasjon (kjernejournal)”, av Anders Grimsmo, Vebjørn Mack Remen og Torbjørn Nystadnes, 22.februar 2009.

1-4 of 4