Temaer‎ > ‎Kjernejournal‎ > ‎Innlegg‎ > ‎

Rekruttering av helsefaglige ressurser til forprosjekt for nasjonal kjernejournal

lagt inn 20. jul. 2010, 13:46 av Inger Lyngstad   [ oppdatert 20. jul. 2010, 14:02 av Linn Brandt ]

08.07.10

Innledning

Nasjonal IKT har gjennomført en utredning av en nasjonal kjernejournal med vekt på spesialisthelsetjenestens behov. Nasjonal IKT oversendte den 7.5.09 utredningsrapporten[1] til Helse- og omsorgsdepartementet, med anbefaling om at det gjennomføres en mer detaljert utredning av økonomiske, juridiske og tekniske forhold. Helse- og omsorgsdepartementet videresendte rapporten til Helsedirektoratet den 4.6.09, og ba Helsedirektoratet gjennomføre en nærmere utredning med utgangspunkt i rapporten fra Nasjonal IKT.

 Helsedirektoratet gjennomførte denne utredningen høsten 2009, og utredningen konkluderte med at det burde gjennomføres et forprosjekt i 2010.

 HODs tildelingsbrev til Helsedirektoratet for 2010 formulerte følgende oppdrag for Helsedirektoratet:

”Direktoratet skal videre gjennomføre et forprosjekt for planlegging av en nasjonal kjernejournal som skal innholde samlet nødvendig og basal informasjon om pasienten. Prosjektet må ha god og bred deltakelse fra interessentene i sektoren. Forprosjektet må ferdigstilles i løpet av 2010.”

 Helsedirektoratet har i 2010 gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse, og har gjennomført forarbeider til ny forskrift som skal hjemle en framtidig kjernejournal, blant annet i samarbeid med en ekstern ekspertgruppe.

 Helsedirektoratet arbeider nå med å etablere en prosjektorganisasjon for videre arbeid i forprosjektet. Denne prosjektorganisasjonen skal levere en sluttrapport som på et overordnet nivå skal beskrive

-   Effekt- og resultatmål for kjernejournal

-   Funksjonell og teknisk løsningsbeskrivelse, herunder overordnet arkitektur

-   Forretningsmodell, herunder fordeling av kostnader og gevinster

-   Finansiering og budsjett for hovedprosjektet

-   Risikovurdering

 for et hovedprosjekt for anskaffelse, utvikling og implementering av en nasjonal kjernejournal. Det tas sikte på at et hovedprosjekt etableres i 2011.

 For å sikre god og bred deltakelse fra sektoren ønsker Helsedirektoratet å invitere ressurser fra sektoren til å delta i arbeidet med forprosjektet.

Foruten å oppfylle eiers målsetning om deltakelse, skal ressursene også sikre at forprosjektet har tilgang på helsefaglig kompetanse, samt arbeide for forankring av løsningene forprosjektet foreslår.

 Omfang av deltakelse

For at forprosjektet skal kunne nyttegjøre seg de helsefaglige ressursene fra sektoren, må disse være tilgjengelig for prosjektet minst tre dager i uken i hele forprosjektperioden, i praksis vil dette si minst seks måneder.

Organisering av forprosjekt for nasjonal kjernejournal

Organiseringen av forprosjektet er ikke endelig vedtatt pr 25. juni. Det er planlagt at forprosjektet for nasjonal kjernejournal vil ha en styringsgruppe ledet av departementsråd fra HOD. Videre vil RHF’ene, KS og Helsedirektoratet sin toppledelse bli invitert til å delta i styringsgruppen. Helsedirektoratet vil lede forprosjektet. Det vil etableres en tverrfaglig prosjektgruppe som skal arbeide med forprosjektrapporten, og arbeidet vil finne sted i Oslo.

 Det planlegges et oppstartsmøte med prosjektgruppen i medio september 2010.

Funksjon og oppgaver for helsefaglige ressurser i forprosjekt kjernejournal

Helsefagansvarlig i forprosjekt kjernejournal står for beskrivelse av medisinskfaglig behov, vurdering av løsningskonsepter, forberedelse av sluttbrukere og deres organisasjoner på kjernejournal, innsalg, informasjon, kommunikasjon.

Helsefagansvarlig vil blant annet ha følgende oppgaver i forprosjektet:

·         Ansvarlig for å sikre helsefaglig god innretning på løsningskonseptet som prosjektet skal utvikle

·         Ansvarlig for å lede arbeidet med å utarbeide den helsefaglige delen av overordnet beskrivelse av løsningskonseptet

·         Vurdering av løsningskonsepter, herunder utarbeidelse av bruksscenarier

·         Forstå og formidle helsepersonells interesser i kjernejournalprosjektet

·         Involvere og følge opp fagpersoner (herunder fagpersoner i Helsedirektoratet, RHF-strukturen og primærhelsetjenesten) knyttet til løsningskonseptet

·         Kommunikasjon mot sluttbrukere mht motivasjon, forståelse, utbredelse og ibruktaking.

Vilkår

For å sikre helsefaglig kompetanse i forprosjektet, ønsker Helsedirektoratet å frikjøpe lege(r) fra deres praksis/arbeidsplass, og vil betale godtgjørelse som tilsvarer legens ordinære lønn/praksisinntekt.

 Helsedirektoratet ser for seg å frikjøpe en lege med erfaring fra primærhelsetjenesten, og en med erfaring fra spesialisthelsetjenesten, men kan også gå inn på andre løsninger.

Melde interesse for deltakelse

Interesserte kan kontakte Sigurd Loven Kirkebø på e-postadresse sigurdloven.kirkebo@helsedir.no, eller på telefonnr 95261285 for å få svar på spørsmål, og for å avtale samtale/intervju. Helsedirektoratet vil gjennomføre en strukturert intervjuprosess for å sikre at legene som frikjøpes tilfredsstiller de krav som stilles i prosjektet.[1] ”Forprosjekt ELIN-s del 1: Oppsummert pasientinformasjon (kjernejournal)”, av Anders Grimsmo, Vebjørn Mack Remen og Torbjørn Nystadnes, 22.februar 2009.

Ċ
Linn Brandt,
20. jul. 2010, 13:55
ĉ
Linn Brandt,
20. jul. 2010, 13:55
ĉ
Linn Brandt,
20. jul. 2010, 13:55
Comments