Temaer‎ > ‎

Overvåke meldinger

Relevante dokumenter


Kommenter nederst på siden

Bli kvitt papiret - om elektroniske meldinger og kvitteringsovervåking.

Betrakninger fra Regin oktober 2014 opp mot EPJ-løft-møte med Hdir (mail 03.10.14)

Hva som bør være med
 • Visning med bare meldinger med feil eller mangler som krever tiltak. Saker fjernes bare fra listen hvis de er løst ok. 
 • Vises for hele virksomheten eller virksomhetsovergripende EPJ i meldingssentral
 • Vises for avdeling i meldingssentral
 • Vises for gruppe av signaturer i meldingssentral
 • Vises for en signatur/bruker i meldingssentral 
 • Vises også i brukers innboks og eller personlige arbeidbord/skrivebord i EPJ for egen signatur = direkte varsel til den som er medisinsk ansvarlig for feilet melding. 
 • Varsel for melding med antatt feil eller mangel skal være lett forståelig for bruker
 • Opprette en sak pr feilet melding somv iser hva som gjøres og som avsluttes ok til slutt slik at sak fjernes fra listen. Sakene skal arkiveres i egen visning slik  at man kan kjøre statistikk (anonymisert) som skal kunne sendes inn sentralt.
 • Vise Samarbeidspartners norske bruksnavn fra NHN adresseregister med kontaktinformasjon som tlf og Email. Slutt med kryptiske tekniske koder !!!
 • Må kunne opprette dialogmelding med avviksrapport
 • Forklaring av hva som har gått feil på forståelig norsk
 • Forslag til løsning vises på forståelig norsk - mulighet for å legge inn lokale supportkontakter i systemet som senere vises automatisk i løsningsdel
 • Avhaking og fritekst for tiltak bruker gjør , mest mulig logges automatisk
 • Resending av melding direkte fra overvåkingsvindu
 • Visning av absolutt alle meldinger uansett status.
 • Ulike filtrerinfsmuligheter  som type melding, samarbeidspartnere, datoer, status applikasjonskvittering ........
 • Vise meldingsstatus for partnere - fungerer det nå? Når sluttet det å fungere? Kan de i det hele tatt motta elektronisk , evt hvilke meldinger takler de? Denne info må også varsles til bruker i EPJ ved adresseringsrutiner


Vise teknisk status for hele anlegget

 • Er nettforbindelse ok og i hvilke tidsrom det evt har vært nede eks i helgen
 • Har EPJ og meldinsutveksler vært nede?
 • Har NHN vært nede?
 • Kontaktinformasjon til nettleverandør og NHN
 • Verktøy som gir bruker mulighet til raskt å løse sakene selv uten å kontakte tekniker


04.11.11

Lasse Folkvord, praksiskonsulent ved St.Olav og meldingsløftkoordinator St. Olav Rut Naversen har i  samarbeid med Meldingsløftet Helse Midt-Norge laget en veiledning og presentasjon om hvordan fastleger  kan sende elektroniske henvisninger og røntgenrekvisisjoner til alle sykehus i Helse Midt-Norge. 

Presentasjonen viser også hvordan legene og legekontorene skal sikre oppfølging av mottatte og sendte meldinger og legge til rette for avvikling av papir for meldingene. Målsetningen med arbeidet har vært  at dette skal være en "kokebok" og bevisstgjøring rundt elektronisk forsendelse inklusive kvitteringsovervåking.

Presentasjonen finner du her:

http://www.stolav.no/no/Fagfolk/Samhandling/Fastlege/Nyheter-2011/Elektroniske-henvisninger-til-St-Olavs-Hospital---Meldingsloftet/

http://www.stolav.no/no/Fagfolk/Samhandling/Fastlege/  eller videre herfra.

Denne veiledning gjelder for EPJ systemet Winmed 2x og Winmed Connect og Dips Communicator, men prinsippene for overvåking av meldinger er det samme også for andre systemer.

For alle legekontor og sykehus som gjensidig ønsker å inngå avtale om avvikling av papir er dette en kjempebra veiledning og huskeliste over hva man må ha på plass for å få dette til.Overvåke meldinger - avvikle papir

Diskusjonssammendrag
fra NFAs ref gr for EPJ og elektronisk samhandling

Siste oppdateringer: Regin 28 jan 2011 

Fraværsassistent

Tidligere har man kikket på kollegers papirbunke og ryddet opp i det som haster. Dette er ikke mulig ved papirløs elektronisk kommunikasjon, Fraværsassistent dekker det samme behovet ved elektroniske meldinger. Fraværsassistent må fungere også etter at en lege har avsluttet til arbeidsforhold og er satt i passiv i admin delen av EPJ, slik at ikke henvisninger og labsvar til en lege som har sluttet avvises eller henger i systemet.

 

I legens administrative skjermbilde skal fraværende legers usignertliste kunne vises.


Meldinger må sorteres etter avsendergruppe og hastesaker markeres.

Tilstedeværende kollega skal sjekke meldinger fra PLO – besvares innen få døgn.

Markering av epikriser som inneholder ønske om hasteoppfølging av medisinske problemstillinger. Skal sees på med en gang.

Labsvar, rtg, cytologi… bør kikkes på, listen blir fort tom i og med at det ikke genereres noe nytt mens legen er vekke.

Ukompliserte epikriser kan vente ved fravær på få uker, regner med at pas selv tar kontakt hvis behov og da finnes epikrisen i pasientens journal. Fraværende lege vil gjerne lese epikriser for tilbakemelding og for oversikt over egne pasienter. Det blir for voldsomt for de andre legene å se over masse epikriser i saker de ikke skal ha befatning med.

Vikarlege som skal være der over tid skal lese og tømme hele epikriselisten.


Kommunikasjonsmodul og applikasjonskvitteringer


System for å overvåke avvik ved applikasjonskvittering

En ansvarlig på legekontoret må automatisk varsles fra EPJ 1x dgl ved applikasjonskvitteringer som indikerer feil. Dette må vises samlet på en sortert måte. Det er mulig alle på kontoret skal varsles, men at man seg imellom blir enige om hvem som skal løse saken eller om man tar hver sin del. Alle vil da også se at saken er løst. Det kan være skummelt om varsel sendes en person som ikke er tilstede.

Verktøy for å rette feil må ligge tilgjengelig i samme skjermbilde som rapporten over avvik.  Status til sakene må vises og løst sak fjernes fra listen etter et visst tidsrom.

Applikasjonskvitteringer som går bra varsles ikke, men kan aktivt finnes i logg

 

Mere brukervennlige kommunikasjonsmoduler

Bedre kontroll med avvik kan kreve endret brukergrensesnitt og bedre funksjon i ulike kommunikasjonsmoduler. Kommunikasjonsmodulenes grensesnitt er vanskelig for mange brukere. Kan bety en god del arbeid for EPJ-leverandører, men kan føre til færre feil Og vil spare store beløp i redusert oppfølging av feilede app.rek. på helseforetakene, spesielt knyttet til det store volumet epikriser som sendes ut.

Lage enklere og samlet grensesnitt for oversikt og diagnostikk over kommunikasjonsprogrammene/modulene på et legekontor. Grensesnittet bør kunne legges på valgfri PC og gi oversikt over alle modulene uavhengig av hvor de forskjellige kommunikasjonsmodulene fysisk kjøres.


Hdir Sjekkliste for avvikling av papir ( Dokumentarkiv)

flg. viktige punkter på sjekklisten er umulige å oppfylle fordi de ikke er utviklet for bruk ute hos legene:
1) nasjonalt adresseregister
2) tilgang til fastlegeregister
3) fastlegelister elektronisk tilsendt første dag i hver mnd

Det arbeides med en versjon av sjekklisten iTrinnVis kvalitetssystem for leger http://www.trinvis.no . Her er funksjonen "elektroniske meldinger - avvikle papir" tildelt driftsleder IKT ved legekontoret og oppgaven er beskrevet punkt for punkt. Driftsleder IKT er ansvarlig for de overordnete grep. Den daglige oppgaven med å overvåke meldingene er delegert og rullerende. Hva som daglig skal gjøres er beskrevet i detalj i oppgaven "elektroniske meldinger - overvåke og rette feil"


Kommentarer


Undersider (2): Dokumentarkiv Innlegg
Comments