Temaer‎ > ‎

Pasientdialog og portaler

Diskusjonssammendrag
Relevante dokumenter


Kommenter nederst på siden

fra NFAs ref gr for EPJ og elektronisk samhandling
Redaktører for temaet: Ivar Halvorsen, Regin HjertholmELIN-prosjektet 2002 del 6: Informasjonsutveksling og bruk av internett 
(skrevet 17 jan 2011 rh)

Kommunikasjon med pasient var en del av det første ELIN prosjektet

http://www.kith.no/upload/814/Krav_elin_del_6-ver1_1-rev_230903.pdf


Hjemmeside for legekontor, timebestilling, reseptfornyelse, spørsmål/ svar og attester over nett
(skrevet 17 jan 2011 rh)

Vi har løsninger for dette i dag og mange fastleger bruker det, men evaluering og videreutvikling er nødvendig. Særlig trengs kvalitetssikring

Skal lege eller ekspedisjon motta melding?…. fraværsassistent….

Visma Uniqe (www.minhelse.no) 
Pilotert i det første ELIN prosjektet. Integrasjon mot Infodoc.
Vismas løsning MedAxcess har gått ned noen gange ruten varsel for lege og pasient, vi må ha et sikkerhetssystem på linje med applikasjonskvittering. Bør ligge i meldingssentralen og ikke som egen liten frittflytende applikasjon. 

DIPS/Profdoc/NST (www.mindoktor.no)
Pilotert i det første ELIN prosjektet

Helserespons 
trenger enkel aktivering via pas mobilnummer i EPJ .integrert med SystemX. Integrasjon med InfoDoc Plenario planlagt..


KITHs rapport sept2010: Pasientkommunikasjon – helsevesenets samhandling med og informasjon til pasienten
(skrevet 17 jan 2011 rh)

http://www.kith.no/upload/6035/Rapport%201018%20-%20Pasientkommunikasjon.pdf

 

Online spørreskjema til pasient
(skrevet 17 jan 2011 rh)

Checkware

Spørreskjema til pasientene online med både figurer og tekst, resultat i Word eller pdf som bør kunne importeres til  EPJ. Aktualiserer behovet for å vise andre formater enn tekst i EPJ. Jpg og pdf presser på.
http://www.checkware.com/index.php?lbNavLoc=6&lbNavMod=articles&lbNavAct=view&id=12&

 

Pedagogiske visninger til pasient
(skrevet 17 jan 2011 rh)

NEL 
Vi har glimrende pasientinfo som kan vises på skjerm eller printes ut. Dette er i utstrakt bruk iallmennpraksis og har vært en stor suksess.


Vi trenger rapporter fra EPJ med pedagogiske visninger av pasientens egne data

Hva er pedagogisk bra, hvordan formidle dette til pasienten? Hvordan synliggjøre tidstrender for pasienten, både "se KOLSEN blir verre" og "se behandlingen virker"?


Tilgang til egne journalopplysninger på nett
(skrevet 17 jan 2011 rh)

Forutsetter at ryddige, oversiktlige, oppdaterte og kvalitetsikrede EPJ først er på plass.  EPJ-løftet er nødvendig for at dette skal være mulig. Gode EPJ er viktig for liv og helse, dette basale fundamentet må derfor prioriteres først.


Sikkerhetsnivå snart på plass:  mineResepter.no gir oversikt over egne elektroniske resepter. Første publikumsløsningen på sikkerhetsnivå 4 som bruker Statens nye påloggingsportal til offentlige tjenester på nett (ID-porten) og eID og autentiseringsteknologi fra Buypass.

Prosjekter pågår som vi må forholde oss til: Innomed har bevilget NOK 500 000.- til et forprosjekt for å vurdere hva som skal til for å tilby norske pasienter tilgang til sin journal på nett. Forprosjektet gjennomføres i 2010 og skal vurdere om MinJournal og sikkerhetsarkitekturen egner seg som plattform for en slik løsning, og hvilke endringer som vil være nødvendig samt hvor en slik løsning bør driftes. Videre hvilke deler av journalen det bør startes med, hvordan dette passer sammen med andre offentlige prosjekter, samt å etablere en god forretningsmodell og leverandørsamarbeid. Det ligger i regjeringens IT-strategi at man skal opprette en side på internett hvor pasientene får tilgang til opplysninger fra egen journal. Teknologirådet v/Kari Haugeto har sept 2010 levert en rapport til politikerne i helse- og omsorgskomiteen hvor det foreslås hvordan pasientene kan få lese sin egen journal på nettet. DIPS pasientportal (www.mittsykehus.no) tilbyr elektronisk tilgang til innkallingsbrev, og ventelistebrev, påminning via SMS og mulighet for endring av timeavtale. Det er også mulighet for pasienten å se kopi av epikriser, røntgensvar og laboratoriesvar som er bestilt av pasientens fastlege. Har pasienten en avtale med sykehuset om at det skal sendes inn bilder av for eksempel et sår eller et hudproblem, kan digitale bilder vedlegges meldingen fra pasienten. Pasienten kan også bestille journalutskrifter fra sykehuset. Gjennom pasientportalen kan pasienten bestille tilgang til innsynsloggen ved sykehuset. Denne viser hvem som har hatt innsyn i journalen. Pasienten kan også legge inn begrensninger i samtykke for innsyn i egen journal om han ikke vil at journalen skal kunne åpnes av visse ansatte ved sykehuset, eller at journalen skal kunne sendes til aktører utenfor sykehuset.

 

Kommentarer
Undersider (2): Dokumentarkiv Innlegg
Comments