Temaer‎ > ‎

‎NAV sykmelding‎

Diskusjonssammendrag
fra NFAs ref gr for EPJ og elektronisk samhandling


Sykmelding 1 juli 2011
(oppdatert 20 mars 2010 Regin H)
Relevante dokumenter

              Nye innspill fra gruppa

Kommenter nederst på siden

Myndigheter, leger og leverandører er enige om en enkel oppgradering av dagens sykmelding for å klare å levere en stabil løsning 1.juli.  For første gang får vi beslutningsstøtte til sykmelding som kan nåes fra EPJ.

Sykmelderveileder
Hdir har sammen med leger fra Dnlf laget en  sykmelderveileder.  Det skal lages en knapp i EPJ som lenker til veilederen som ligger på nettet.  Web folkene jobber nå med forskjellige forslag til utseende gjennom brukerprofilarbeid og wireframes. Hva det ender med er ikke klart ennå, men man kommer trolig inn på en side som har faner over tema og en venstremeny av problemområder. Det vil ligge en god søkefunksjon i toppen.  Leger fra EPJ løftet jobber sammen med leverandørene for å få plassert knappen på en god plass i EPJ. Lenken bør være tilgjengelig i hele sykmeldingssprosessen. Kontaktperson hos hdir: liv.kaatorp@helsedir.no

Tilbakemelding til sykmelder
I forbindelse med Prosjekt Sykmelder er NAV i gang med å utvikle en løsning for Regelmessig tilbakemelding til sykmelder om egen sykmeldingspraksis sammenlignet med andre.   Løsningen som utvikles er i utgangspunktet avhengig av at sykmelder kan benytte sin buypass-løsning mens de er tilknyttet internett.  kontaktperson hos NAV: Gunn.Bergebakken.Verliin@nav.no

Sikre endringer fra NAV
- Aktiv sykmelding fjernes
- avkryssingsboks for mottatt oppfølgingsplan
- avkryssingsboks for deltakelse i dialogmøte 1 og begrunnelse hvis man ikke har deltatt
- Mulighet for å gi innspill i eksisterende felt dersom det er forhold på arbeidsplassen som er til hinder for arbeidsrelatert aktivitet. Dette dekker det manglende feltet; "Nei, aktivitet ikke mulig fordi arbeidsgiver ikke kan tilrettelegge."
- strekkode på utskrift (til bruk ved skanning) + mindre utskriftsendringer
- mulighet for å markere en melding som testmelding

Forbedringer som bør taes med ved oppgradering 1.juli
Legene har aldri vært fornøyd med dagens elektroniske sykmelding. Arbeidsflyten er for dårlig og det er alt for mange papirutskrifter. Kunne man rettet på noe av dette i oppgraderingen 1.juli?  Det meste må vente til helt ny sykmelding (ELIN-sykmelding) , men det som kan ordnes forholdsvis enkelt uten fare for nye bugs, bør ordnes nå.  Målet må være ny funksjonalitet som gir bedre sykmeldingspraksis kombinert med realistisk mulighet til å lage funksjonaliteten bugfri til 1/7. Altså ikke svære endringer, men kanskje noen små smarte kan gi bra effekt? Det hele avhengig av penger til leger og leverandører for utvikling og bredding.

1) Få frem alternativer til sykmelding . Det vil ikke skape problemer for selve sykmeldingen teknisk sett, da dette mere handler om å gjøre andre funksjoner i EPJ tilgjengelig. Eksempler er lenker til brev og skjemaer for:
* Gravid ansatt: Tilrettelegging og omplassering p.g.a. graviditet eller svangerskapspenger:  http://www.arbeidstilsynet.no/skjema.html?tid=78135
* Gravid selvstendig næringsdrivende eller frilanser: svangerskapspenger: søknadsblankett NAV 14-04.10
* pleiepenger ved pleie av pårørende i hjemmet
* pleiepenger ved barns sykdom
* barns og barnepassers sykdom
* opplæringspenger
* egenmelding
* velferdspermisjon

2) Kommunikasjonsfelt  til arbeidsgiver (pkt 5) og NAV (pkt 6) : det som skrives her bør automatisk også vises i fortløpende journal

3) NAV fjerner kontrollen som nekter oss å sykmelde 100% i f.eks 3 dager for deretter å gå over til avventende sykmelding. Vi kan ikke se at det å fjerne en slik kontroll vil gi problemer.Det vil kunne gjøre det lettere for legen å bruke "sykmelding kan unngås ved tilrettelegging". Dessverre krever dette kanskje en regelendring, men endringen anbefales slik at man kanskje kan oppnå økt bruk av avventende sykmelding.
 
4) pkt 2.7 er unødig og bør fjernes. Dagens løsning krever dobbeltregistrering, gir dårlig arbeidsflyt. Se fig.. Alternativt må utfyling under 3 og 4 automatisk gi samme dato i pkt 2.7. eller man tar vekk kravet i om at det skal stå noe i Ja.
Ja og Nei svaret var egentlig tenkt slik; dette er logisk kun om man har en algoritmisk flyt i sykmeldingsprosessen. Altså først tar stilling til om det medisisnke er mulig å jobbe fra en gitt dato. Tanken var at en EPJ utfylling kunne starte med dette. Skrev du at aktivitet var mulig fra 25.03 og dagens dato var 20.03 så ble 100 % utfylt av seg selv 20.03-24.03 og så fikk du valget mellom aktive tiløtak: friskmelding, gredering osv. I og med at EPJ ikke er lagt opp slik (se Elin sykmelding) så blir Ja spørsmålet kun en hemsko


5) Utskrift:
Det legen har skrevet til arbeidsgiver bør vises tydelig. I dag er fonten i utskrifter fra noen EPJ lik ledetekst og da oppdager ikke arbeidsgiver at legen har gitt veiledning.


Se hvordan veileder, tilbakmelding og alternativer til sykmelding kan finnes i EPJ
EPJ_sykmeldig_veileder_TMS rhV3 mars2011.pdf


Veien videre etter 1.juli
Kanskje dialogmelding med NAV er viktigere enn en helt ny sykmelding? For kollegene kan det være en fordel å slippe å lære et helt nytt skjema, dagens skjema er tross alt godt innarbeidt og breddet . Senere oppgradering kunne tilbudt beslutningsstøtten (deler fra veileder) kontekstrelatert, altså relevant støtte tilgjengelig i det feltet du holder på å fylle ut. Eller kanskje vil lenken vi legger i EPJ til veileder være bra nok? Senere oppgradering bør også gi færre og mere oversiktlige og pedagogiske utskrifter. Ingen av disse forslagene trenger å endre skjermbilde og arbeidsflyt for legen og eller den elektronisk melding til NAV . En dialog med leverandørene og NAV vil kunne avklare om en disse tankene har noe for seg.
 
Hvis vi klarer å få inn enkle, men viktig forbedringer i dagens sykmelding i EPJ i tillegg til lenken til veileder, så bør man evaluere hvordan det fungerer før man starter et helt nytt stort sykmeldingsprosjekt. Et nytt sykmeldingsprosjekt er ikke prioritert høyt i EPJ-løftet, der må basale medisinskfaglige funksjoner på plass først.System for å melde avvik

Det har vært mange feilsituasjoner med dagens elektroniske sykmelding, særlig de første årene. Pasientene brukes som postbud mellom NAV og lege og får ikke sine penger. Legen må gjøre unødig dobbeltarbeid, selv når feilen ligger hos NAV. Avvik må kunne meldes, feilene finnes og rettes.

ELIN-sykmelding (oppdatert 28 nov 2010 rh)

Brukere har laget kravspek til ELIN-sykmelding  Dokumentarkiv

Denne løsningen er fremtidsrettet med mange flere muligheter og fleksibilitet for NAV,leger, pasienter og arbeidsgivere.

hovedkontakter: Kjartan Olafsson [kjartan@olafsson.biz] og Ole Martin Winnem [olemw@enableit.no]

Hovedmomenter fra kravspek:

Kan Kjartan eller en annen kort skrive hovedkonklusjonene her: f.eks. færre papirutskrifter, mer dynamiske utskrifter hvor bare tekst og info som er relevant i aktuelle sak er med……osv.

Legeforeningen hadde tenkt å bidra med 300.000 kr

DNL sentralstyremøte 15.2.2010 Sak 43/10 Videreføring av prosjekt - ”ELIN sykmelding”: ”Forutsatt at øvrig finansiering skaffes til veie vil Legeforeningen bidra med inntil kr. 300 000. Beløpet belastes sentralstyrets disposisjonskonto.”


Undersider (2): Dokumentarkiv Innlegg
Comments