‎ELIN-k og Meldingsløftet

ELIN-k (PLO-meldinger) samhandling med kommunen

Relevante dokumenter

      Nye innspill fra gruppa

Kommenter nederst på siden

Diskusjonssammendrag
fra NFAs ref gr for EPJ og elektronisk samhandling
Redaktører for temaet: Regin Hjertholm, Inger Lyngstad


ELIN-K video - intervju med leger som har vært piloter


ELIN-k meldinger mellom fastleger og PLO anbefales, men samtidig har pilotering avdekket svakheter som det ikke var nok påenger til å rette i prosjektet. EPJ-løftet tar opp disse sakene.

Kartleggingsrapport om Meldingsutbredelse i kommunehelsetjenesten.

I 2012 er PLO meldinger tilgjengelig i helsetjenesten for ca 60 % av befolkningen i Norge. Norsk helsenett har utarbeidet rapporten: 

http://www.nhn.no/Rapport%20en%20om%20meldingsutbredelse%20i%20kommunehelsetjenesten.pdf

Nasjonalt meldingsløft sluttrapport, 09/2012, Helsedirektoratet. (oppdatert 21.12.12 il)


Om måloppnåelse sier rapporten; 

Volum, avvikling av papir og samhandlingsarkitektur 
Det har vært en gradvis økning i volum på basismeldinger; epikriser og laboratoriesvar er godt utbredt, henvisninger har det vært en betydelig økning i forhold til, mens laboratorierekvisisjoner fortsatt mangler de fleste steder. 

Meldinger mellom pleie og omsorgstjenesten og fastleger tas nå i bruk i stor skala i mange kommuner, men meldinger mellom pleie- og omsorgstjenesten og HF er fortsatt i en startfase, kun et fåtall kommuner har tatt dem i bruk. 

Avvikling av papir har tatt tid pga avdekt sikkerhets - risiko. Papir avvikles pr meldingstype pr virksomhet der meldingsutvekslingen er i henhold til samhandlingsarkitekturen og overvåking er etablert. 

En betydelig mengde papir er avviklet og gradvis vil alt papir bli avviklet for alle meldingstyper. 
Dagens samhandlingsarkitektur er krevende for små virksomheter og gir stor risiko for feil der virksomhetene ikke greier å følge opp i forhold til drift og overvåking. 

Innføringsprosesser 
Store virksomheter (HF og kommuner) i sektoren har tatt et betydelig grep om innføringsprosessene ved nye og endrede meldinger. Innføringen skjer nå i kontrollerte former med grundig testing, pilotering og rutine - beskrivelser før produksjonssetting. 

Drift og forvaltning 
Drift og forvaltning av elektronisk meldingsutveksling er en løpende aktivitet som er krevende for den enkelte virksomhet. Store virksomheter i sektoren har tatt et betydelig grep om dette og etablert permanente forvaltningsorganisasjoner. 
Små virksomheter opplever det som utfordrende å skulle ha kompetanse på feltet. 
Det bør i større grad vurderes nasjonale løsninger for understøttelse av disse virksomhetene.

Alt bør vises i utgående melding før sending - samme grensesnitt som meldinger ellers (oppdatert 15 februar 2011 rh)

Det vi sender fra oss er for uoversiktlig og sensitiv eller uønsket informasjon kan fyke med i automatiske uttrekk.  

Det bør være
som alle andre brev og meldinger, at man kan se og redigere alt før sending.  KITH visningsfil er tungvindt og ikke redigerbar.

Dagens automatisk uttrekk ved avhaking av medisiner, tidl. sykdom m.m. er bra, men vi ser ikke hva som trekkes ut og kan ikke redigere det.

Som for andre utgående brev skal alt vi har sendt lagres i korrespondanse og hele innholdet skal kunne vises. Særlig klager leger over at sendte medisinlister ikke lagres.

Synkroniseringsverktøy i EPJ for samstemming av medisinlister (oppdatert 15 februar 2011 rh)

 I eResept sendes elektronisk utleveringsmelding til rekvirerende lege og fastlege for eResepter og papirresepter når pasienten har hentet varer på apotek.  Ved å nyttiggjør seg utleveringsmeldinger og oppslag i Reseptformidleren kan fastlege bruke disse opplysningene til å editere LIB (legemidler i bruk).  Det genereres ny elektronisk resept ved hver doseendring og vi oppdaterer dermed andre leger også på den måten via reseptformidler. Reseptformidlerens opplysninger om resepter og deres historikk (maks 1 mnd) er en støtte, men ikke nok for å ha kontroll på LiB. 

EPJ-løftet vil derfor gå et skritt lenger og lage en synkroniseringsfunksjon i EPJ. Vi ønsker at rett informasjon hele tiden skal følge pasienten og kan da ikke alene bruke reseptformidleren i eresept som kilde.

Legemiddellister skal mottas i strukturert form (FEST2) fra henvisning/epikrise/PLO og kjøres mot mottakers medisinliste. Forskjeller skal flagges slik at man kan ta stilling til dette og bestemme NY gjeldende medikasjon (egentlig varer i bruk=VIB).  

Kopi av korrekt liste sendes med få tastetrykk elektronisk til hjemmesykepleie, kjernejournal og apotek (særlig ved multidose)

 

Oppgradere ELIN-k meldinger til nasjonal  FEST2 standard (oppdatert 15 februar 2011 rh)

I eResept har det vært planlagt en automatisk oppdatering av PLO etter endring av LiB , men foreløpig arbeides det ikke med denne meldingen.

ELIN-k meldingene må over på FEST 2 formatet. Dette har ligget i prosjektet hele tiden, men først når FEST 2 er stabil. Det er FEST 2.4 som skal breddes og denne versjonen er foreløpig ikke ferdig testet og stabil.

Fastleger og hjemmesykepleie utveksler allerede PLO-meldinger via ELIN-k og nå Meldingsløftet i kommunen. Det skal ikke så mye til å bytte legemiddleavsnittet fra FEST1 til FEST2. Dette er kanskje det viktigste sted i samhandlingskjeden og også det stedet man lettest kan komme i gang.

Vi har oppfordret flg  kommuner, som er i tet med elektronisk kommunikasjon, til å bestille oppgradering av ELIN-k meldinger til FEST2 standard på kommunesidens EPJ systemer: Bergen (Visma-Profil),  Stavanger (CosDos-Acos) og Arendal (Tieto).


Innkommende melding  kortnavn på avsender og emne (oppdatert 15 februar 2011 rh)

Skal vises i hovedjournal med lenke til korrespondanseoversikt (lenke mellom)

Se korrespondanse

Noen EPJ mangler ELIN-k funksjonalitet - haster (oppdatert 19 november 2010 rh)

Winmed 3.0 og System-X har ikke ELIN-k funksjonalitet, kan altså ikke kommunisere med hjemmesykepleien. Jeg oppfatter dette som enda et symptom på manglende ressurser, man har valgt å prioritere andre viktige oppgaver. Det er dog svært viktig for ønsket samhandling at alle fastlege EPJ kan kommunisere med hjemmesykepleien


FUNKKe i Nord - hjelper kommunene til å innføre elektronisk meldingsutveksling (oppdatert 29 mars 2010 rh)

HOD har bevilget 22,5 millioner kroner i perioden 2011 til 2013

Gjennom prosjekt FUNNKe får kommunene i hele region nord fri tilgang på kompetanse og bistand innen disse områdene de neste tre årene:
•    Forankring og motivering i egen kommune
•    Kunnskap om igangsetting
•    Teknisk kompetanse innen meldingsutveksling
•    Elektronisk pasientjournal (EPJ) og opplæringsmetoder
•    Tilgang til faglig nettverk og møteplasser

Flg kontakter funnet på NSTs nettside: Gunn-Hilde Rotvold, prosjektleder ,  Gerd Ersdal, medisinsk rådgiver

http://www.telemed.no/nord-norge-i-front-paa-helse-ikt.4882218-4259.html

ELIN-k erfaringskonferanse 14-15 februar 2011

Alle presentasjonene finnes her

https://www.sykepleierforbundet.no/portal/page/portal/NSF/VisArtikkel?p_sub_doc_id=613310&p_document_id=613310


12.11.10

Nye samhandlingsløsninger mellom fastlegen og pleie- og omsorgstjenesten kan nå tas i bruk.

ELIN-k prosjektet har i samarbeid med KITH utarbeidet pleie- og omsorgsmeldinger og bidratt til løsninger som sikrer forsvarlig informasjonsutveksling mellom pleie- og omsorgssektoren, fastleger og sykehus. Imidlertid er ikke alle fastlegenes EPJ systemer klare for dette ennå.

Meldingsløftet i kommunen har startet med noen utvalgte kommuner som får støtte til å bredde ELIN-k. Disse kommunene er så forpliktet til å hjelpe nærliggende kommuner etterpå. Det er ikke noe i veien for at interesserte kommuner som ikke er med på meldingsløftets budsjett, likevel startet opp, men da uten støtte. Kommuner og fastleger som ønsker å starte med elektronisk samhandling må i fellesskap planlegge når og hvordan man ønsker å komme i gang. Kommunen og fastleger kontakter egen leverandør for anskaffelse av løsningen. Nye kommuner anbefales å holde kontakt med meldingsløftkommunene, det sparer de tid og penger på. Bl.a kan man be om å få dokumenter og rutiner som meldingsløftkommunene har utviklet for bredding.

Film om pilotlegers erfaring med Pleie- og omsorgsmeldingene i ELIN-k-prosjektet.  

   Film

Alle EPJ-leverandører som har deltatt i ELIN-k-prosjektet har fått godkjent sine løsninger.
Pleie- og omsorgsmeldingene er tilgjengelig i følgende system

Pleie- og omsorgssystem:

CosDoc (Acos)
Profil (Visma)
Tieto (Tieto)

Fastlegesystem:

Plenario v.2.8 (Infodoc)
Vision v.2.7 (Profdoc)
Winmed v.2.11 (Profdoc)

For mer informasjon:

ELIN-k og ”Retningslinjer for bruk av PLO-meldingene” https://www.sykepleierforbundet.no/portal/page/portal/NSF/Fagpolitikk/Prosjekter/Prosjekt?p_menu_id=17038&p_dimension_id=264384

Meldingsløftet i kommunene http://www.helsedirektoratet.no/samspill/meldingsloftet/prosjekter

Samspillkommuneprosjektet  https://www.sykepleierforbundet.no/portal/page/portal/NSF/Fagpolitikk/Prosjekter/Samspillkommuner?p_menu_id=17038&p_dimension_id=326298
 


Kommentarer


Undersider (1): Dokumentarkiv
Comments